Video is loading...

3 PREDMETA NA EKSTERNOJ MATURI

MATEMATIKA
KM10
mjesečno
 • 87 lekcija za vježbu
 • 1740 pitanja za vježbu
 • 342 kontrolna zadatka
 • Statistika uspjeha
Platite putem uplatnice Kupite karticu na kiosku Direktno na našoj adresi
BHS Jezik
KM10
mjesečno
 • 186 lekcija za vježbu
 • 5580 pitanja za vježbu
 • 789 kontrolna zadatka
 • Statistika uspjeha
Platite putem uplatnice Kupite karticu na kiosku Direktno na našoj adresi
Engleski Jezik
KM10
mjesečno
 • 78 lekcija za vježbu
 • 3120 pitanja za vježbu
 • 202 kontrolna zadatka
 • Statistika uspjeha
Platite putem uplatnice Kupite karticu na kiosku Direktno na našoj adresi

Kako i gdje Kupiti Pripreme za eksternu maturu KS

Nakon kupovine, registrujte se na Osnovna.ba (ako vec niste registrovani)
Izaberite 9 razred na Vasoj profilnoj stranici.
Kupite predmet koji zelite vjezbati (Matematiku, BHS Jezik ili Engleski Jezik).

Priprema za eksternu maturu KANTON SARAJEVO

KAKO IZGLEDA UČITI
NA OSNOVNA.BA
SISTEMU

Jednostavno i bez stresa pripremite se za provjeru i vrijednovanje znanja, vještina i sposobnosti koje ste stekli tokom devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, a na osnovu nastavnih planova i programa.

Eksterna matura sve je bliže, a maturanti svaki dan uče sve intenzivnije. Učenici koji uskoro izlaze na ispite mature su pod velikim pritiskom da ispite riješe što uspješnije, jer, u pravilu, o tome umnogome (30%) ovisi u kojoj mjeri će biti uspješni na upisu u željenu srednju školu. Nije neobično da pritisak raste i da je koncentracija na materijale kroz koje još treba proći sve manja. Ali, ključ uspjeha je u motivaciji i upornosti.

Na osnovu detaljne analize ispitnih kataloga eksterne mature, online priprema za eksternu maturu vam nudi:

 • - objedinjen sadržaj od 5og do 9og razreda na jednom mjestu
 • - efikasno učenje
 • - mogućnost da sami birate vrijeme i mjesto učenja
 • - neograničenu mogućnost ponavljanja lekcija
 • - učenje bez instruktora koji vas osuđuje
 • - svako pitanje detaljno objašnjeno, korak po korak
 • - uštedu vašeg vremena i novca

Online Pripreme za Eksternu Maturu u KS!

Lekcije, Vježbe, Kontrolni zadaci i statistika uspjeha za:process 3

MATEMATIKA LEKCIJE I ZADACI

BROJNI IZRAZI - 5 RAZRED
Brojni izrazi sa sabiranjem i oduzimanjem
Brojni izrazi sa sabiranjem i oduzimanjem koji sadrže slovo (nepoznatu, promjenljivu ili varijablu)
Brojni izrazi sa množenjem i dijeljenjem koji sadrže slovo (promjenljivu, nepoznatu, varijablu)
Brojni izrazi sa operacijama različitog reda (stepena), sa zagradama i bez zagrada
Sastavljanje jednostavnih brojnih izraza koji odgovaraju tekstualnim zadacima
Brojni izrazi sa promjenljivom i više računskih operacija
BROJNI IZRAZI - 6 RAZRED
Brojni izrazi sa i bez zagrada sa razlomljenim i decimalnim brojevima
Brojni izrazi sa razlomljenim i decimalnim brojevima koji sadrze promjenljivu (nepoznatu)
BROJNI IZRAZI - 7 RAZRED
Brojni izrazi sa decimalnim brojevima
Brojni izrazi sa racionalnim brojevima
Procenat (Postotak) i njegova primjena
BROJNI IZRAZI - 8 RAZRED
Osnovne računske operacije sa realnim brojevima i njihove osobine/svojstva
GEOMETRIJSKI I STEREOMETRIJSKI ELEMENTI SA BROJEVNIM IZRAZIMA - 5 RAZRED
Trougao (trokut) i njegovim elementi (stranice, vrhovi / tjemena, uglovi / kutovi)
Podjela trouglova (trokutova) po stranicama: raznostranični, jednakokraki / istokračni, jednakostraničani / istostraničan
Podjela trouglova (trokutova) po uglovima / kutovima: pravougli / pravokutni, tupougli / tupokutni, oštrougli / oštrokutni
GEOMETRIJSKI I STEREOMETRIJSKI ELEMENTI SA BROJEVNIM IZRAZIMA - 7 RAZRED
Ugao (Kut): definicija, obilježavanje, poređenje. Jednakost uglova (kutova)
Uglovi (Kutovi) sa paralelnim kracima
Uglovi (Kutovi) sa normalnim (okomitim) kracima
Trougao (trokut): osnovni pojmovi, označavanje i dijelovi trougla (trokuta), unutrašnjost i spoljašnjost, unutrašnji i vanjski uglovi (kutovi)
Podjela po vrstama uglova (kutova) i broju jednakih stranica
Zbir uglova (kutova). Odnos stranica i uglova (kutova) u trouglu (trokutu)
6. Zbir uglova (kutova). Odnos stranica i uglova (kutova) u trouglu (trokutu) Podudarnost (Sukladnost) trouglova (trokutova) i njena primjena
Konstrukcija nekih uglova (kutova): 60°, 120°, 45°, 75°, 135°
Osnovne konstrukcije trouglova (trokutova)
Značajne tačke trougla (trokuta). Centar opisane kružnice trougla, centar upisane kružnice trougla (trokuta), težište i ortocentar trougla (trokuta)
Četverugao (Četverokutnik): pojam, elementi, vrste
Uglovi (Kutovi) četverougla (četverokutnika)
Paralelogram. Osobine (Svojstva) paralolograma
Vrste paralelograma: romb, romboid, kvadrat i pravougaonik (pravokutnik)
Konstrukcija paralelograma
Trapez. Srednja linija trapeza. Osobina (Svojstva) trapeza
Konstrukcija trapeza
Konstrukcija deltoida
Obim(obujam ili opseg) trougla (trokuta) i četverougla (četverokutnika)
Pojam površine. Mjerenje i upoređivanje površina. Jednakost površi geometrijskih figura
Površina paralelograma (romb, romboid, kvadrat i pravougaonik/pravokutnik)
Površina trougla (trokuta)
Površina trapeza
Površina četverougla (četverokutnika) sa normalnim (okomitim) dijagonalama
Površina ma kojeg četverougla (četverokutnika)
GEOMETRIJSKI I STEREOMETRIJSKI ELEMENTI SA BROJEVNIM IZRAZIMA - 8 RAZRED
Mnogougao (višekutnik, poligon): Osnovni pojmovi i podjela
Zbir unutrašnjih (unutarnjih) i vanjskih (spoljašnjih) uglova (kutova) u mnogouglu (višekutniku, poligonu
Dijagonale mnogougla (višekutnika, poligona)
Pravilni mnogouglovi (višekutnici, poligoni) i njihovi karakteristični trouglovi (trokuti)
Konstrukcija pravilnog mnogougla (višekutnika, poligona)
Obim i površina mnogougla (višekutnika, poligona)
STEPENI SA PRIRODNIM EKSPONATOM - 8 RAZRED
Pojam stepena: osnovna (baza) i izložilac (eksponent). Stepen čiji je izložilac (eksponent) prirodan broj
Množenje i dijeljenje stepena jednakih osnova (baza)
Množenje i dijeljenje stepena jednakih izložilaca/eksponenata
Stepenovanje stepena
Stepen sa izložiocem (eksponentom) 0 i izložiocem (eksponentom) manjim od 0
Cijeli racionalni algebarski izrazi. Brojevna (numerička) vrijednost algebarskog izraza
POLINOMI I LINEARNA FUNKCIJA y=kx+n - 8 RAZRED
Cijele racionalne funkcije - Polinomi. Osnovne računske operacije sa monomima
Sabiranje i oduzimanje polinoma
Množenje polinoma
Dijeljenje polinoma
Kvadrat binoma. Kub binoma
Razlika kvadrata. Zbir i razlika kubova
Rastavljanje polinoma na faktore
Rješavanje kvadratnih jednačina (jednadžbi) oblika a^2 + bx = 0 \), x^2 - a = 0 x^2 \pm 2ax+ a^2=0\
Primjena polinoma
POLINOMI I LINEARNA FUNKCIJA y=kx+n - 9 RAZRED
Funkcija i njen grafik
Grafik funkcije direktne proporcionalnosti
Linearna funkcija y = kx + n i njen grafik. Oblici zadavanja linearnih funkcija
Grafik funkcije obrnute proporcionalnosti
Nula, znak i tok linearne funkcije
ALGEBARSKI RAZLOMCI - 6 RAZRED
Pojam razlomka. Dijelovi razlomka: Brojnik (brojilac) i nazivnik (imenilac). .itanje i pisanje razlomaka
Pravi i nepravi razlomci . Razlomci manji od 1 i razlomci veci od 1
Proširivanje i skracivanje razlomaka. Svodjenje na isti nazivnik (imenilac)
Uporedjivanje razlomaka
Sabiranje razlomaka
Oduzimanje razlomaka
Mnozenje razlomaka
Dijeljenje razlomaka
Brojni izrazi sa i bez zagrada sa razlomljenim i decimalnim brojevima
LINEARNE JEDNAČINE S JEDNOM NEPOZNATOM - 9 RAZRED
Osnovni pojmovi: jednakost, jednačina, identitet, rješenje jednačine
Ekvivalentne jednačine. Linearna jednačina
Algebarsko rješavanje linearnih jednačina
Grafičko rješavanje linearnih jednačina
Jednačine sa apsolutnim vrijednostima
Linearne jednačine sa parametrom
Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom
LINEARNE NEJEDNAČINE S JEDNOM NEPOZNATOM - 9 RAZRED
Osnovni pojmovi: nejednakost, nejednačina, rješenje nejednačine
Ekvivalentne nejednačine
Algebarsko rješavanje linearnih nejednačina
Linearne nejednačine sa apsolutnim vrijednostima


process 2

BHS JEZIK LEKCIJE I ZADACI

HISTORIJA JEZIKA - 6 razred
Razvoj standardnog jezika i pisma u našem jeziku
Pisani spomenici našeg jezika i prvi rječnici i gramatike
Narodni govor i narječja
HISTORIJA JEZIKA - 7 razred
Razvoj pisama na našim područjima (zajedničke osnove književnih jezika, dijalekti)
FONETIKA I FONOLOGIJA - 6 razred
Glasovi i slog
Naglašene i ne naglašene riječi i naglašeni slog
FONETIKA I FONOLOGIJA - 7 razred
Naglašene i ne naglašene riječi (naglasne cjeline)
FONETIKA I FONOLOGIJA - 9 razred
Glasovi (podjela glasova po zvučnosti i po mjestu tvorbe)
Prva palatalizacija
Druga palatalizacija
Jotovanje
Nepostojano a
Prelazak l u o
Jednačenje suglasnika po zvučnosti
Jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe
Gubljenje suglasnika
Refleksi jata (kraćenje dugog ije, duljenje kratkog sloga)
Akcent/naglasak (zanaglasne dužine, prenošenje akcenta na proklitiku, pravilno čitanje naglasne ili akcenatske cjeline)
SINTAKSA - 5 razred
Subjekt, predikat i dodaci
Prosta neproširena, prosta proširena i složena rečenica
Atribut
Apozicija
Objekt
Priloške odredbe
Iskazivanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti (perfekt, prezent i futur)
Naglašavanje riječi u rečenicama i naglašeni slog u riječi
SINTAKSA - 7 razred
Jednostavna proširena rečenica
Predikat (glagolski i imenski)
Subjekt
Priloške / adverbijalne odredbe
Objekt
Atribut (konguentni i nekonguentni)
Apozicija
Složena rečenica
SINTAKSA - 8 razred
Jednostavna neproširena i jednostavna proširena rečenica (besubjektna i neoglagoljena rečenica
Predikat - samostalni rečenični član
Subjekt - samostalni rečenični član
Slaganje predikata i subjekta
Objekt - bliži (izravni) i dalji (neizravni)
Adverbijalne odredbe (namjera, pogodba, dopuštanje, posljedica)
Nesamostalni rečenični članovi - atribut i apozicija
Gramatički i logički subjekt (obnavljanje i proširivanje)
Glagolski i imenski predikat (obnavljanje i proširivanje)
Pravi (bliži) i nepravi (dalji) objekt
Nezavisna i zavisna rečenica
Nezavisnosložena rečenica (veznička i neveznička rečenica, rečenični niz, vrste spajanja prostih rečenica u složenu, sredstva veza među prostim rečenicama unutar složene)
Zavisnosložena rečenica (slaganje prostih rečenica u zavisnosloženu uvrštavanjem, izricanje objekta i atributa rečenice, osnovna i glavna klauza)
Red rečenica / klauza u zavisnoj rečenici
Izricanje predikata i subjekta rečenicom (subjekatska rečenica i predikatska rečenica)
Nezavisnosložena rečenica - sastavna
Nezavisnosložena rečenica - rastavne
Nezavisnosložena rečenica - suprotne
Nezavisnosložena rečenica - zaključne
Nezavisnosložena rečenica - isključne
Zavisnosložena rečenica - objekatska
Zavisnosložena rečenica - mjesna
Zavisnosložena rečenica - vremenska
Zavisnosložena rečenica - načinska/poredbena
Zavisnosložena rečenica - uzročna
Zavisnosložena rečenica - posljedična
Zavisnosložena rečenica - namjerna
Zavisnosložena rečenica - dopusna
Zavisnosložena rečenica - atributska
Zavisnosložena rečenica - pogodbena
SINTAKSA - 9 razred
Slaganje riječi u rečenici
Red riječi u rečenici, stilski neobilježen (gramatički) red riječi, stilski obilježen red riječi
Višestrukosložena rečenica
Raščlanjivanje složene rečenice na klauze (surečenice) i sklapanje ili povezivanje prostih rečenica u složenu
MORFOLOGIJA - 5 razred
Imenice
Stvarne i nestvarne imenice
Zamjenice(lične zamjenice, lična zamjenica Vi iz poštovanja, lična zamjenica sebe ili se)
Pokazne zamjenice
Pridjevi
Poređenje ili komparacija pridjeva
MORFOLOGIJA - 6 razred
Glasovi i slog
Riječi, jednoznačne i višeznačne riječi
Samostalne (punoznačne) i nesamostalne (nepunoznačne) riječi
Naglašene i nenaglašene riječi i naglašeni slog
Onomatopejske riječi
Vrste riječi
Prilozi
Prijedlozi
Riječce
Veznici
Uzvici
Pomoćni glagol biti i htjeti
Deklinacija imenica
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akuzativ
Vokativ
Instrumental
Lokativ
Pridjevi (pridjevski vid, deklinacija pridjeva)
Zamjenice (upitne, odnosne, neodređene, povratne, povratno-prisvojne), deklinacija zamjenica
Brojevi (deklinacija brojeva, pisanje brojeva)
Rečenice
Predikat
Subjekt
Priloške odredbe
MORFOLOGIJA - 8 razred
Zamjenice i njihova uloga u rečenici ( upitne, odnosne i neodređene)
Uloga povratne zamjenice sebe (se) i prisvojne zamjenice (svoj, svoja, svoje) u rečenici
Prijedlozi, prilozi, veznici, riječce (pisanje i izgovor)
Pravilna upotreba prijedloga uz pojedine padeže
Jednostavni i složeni prijedlozi
Odnosne zamjenice i nepromjenjive riječi u vezničkoj službi u rečenici
Glagolski prilozi
MORFOLOGIJA - 7 razred
Glagoli (glagolsko stanje, glagolsko lice, rod, broj, glagolska vremena, glagolski oblici)
Glagolski vid / aspekt (svršeni i nesvršeni glagoli)
Glagoli po prijelaznosti/prelaznosti/tranzitivnosti radnje / glagoli po predmetu radnje
Infinitiv
Prezent (sadašnje vrijeme)
Pomoćni glagoli
Aorist (prošlo svršeno vrijeme)
Glagolski pridjevi (radni i trpni)
Glagolske imenice
Imperfek(a)t (prošlo trajno vrijeme)
Perfek(a)t (prošlo vrijeme)
Pluskvamperfek(a)t
Futur prvi (buduće vrijeme)
Futur drugi (predbuduće vrijeme)
Imperativ (zapovjedni način)
Potencijal prvi / Kondicional prvi
Potencijal drugi / Kondicional drugi
Glagolski prilozi (sadašnji i prošli)
Rječice/čestice/partikulari
PRAVOPIS - 5 razred
Veliko slovo (imena gradova, naselja, zemalja,pisanje prisvojnih pridjeva nastalih od vlastitih imena)
Pisanje glavnih i rednih brojeva
Upravni govor i neupravni govor
Pravopisni znaci na kraju rečenice (tačka, upitnik, uskličnik)
Pravopisni znaci unutar rečenice (zarez, dvotačka, crta, navodnici)
Pisanje glasova Č i Ć
Pisanje glasova DŽ i Đ
Pisanje riječce "NE" i riječce "LI"
Pisanje skraćenica
PRAVOPIS -6 razred
Pisanje imena država, naseljenih mjesta, kontinenata, okeana, planeta
Izgovor i pisanje riječi s glasovima -je, -ije (umanjenice, komparativ, superlativ)
Pisanje glasova č, ć u deklinaciji imenica i stepenovanju pridjeva
Rečenični i pravopisni znakovi (crtica, zagrada, tri tačke)
Pisanje superlativa pridjeva i pridjeva izvedenih od vlastitih imena
PRAVOPIS - 7 razred
Interpunkcijski i pravopisni znaci (zarez, apostrof / izostavnik, tačka-zarez)
Veliko slovo (pisanje naziva upravnih jedinica, pisanje naziva pokrajina i regija, pisanje naziva gradskih četvrti, trgova i ulica, pisanje etnika)
Izgovor i pisanje glagolskih oblika sa glasovima č i ć
Izgovor i pisanje prednaglasnica i zanaglasnica (zamjeničkih i glagolskih)
Izgovor i pisanje glagolskih oblika koji u svojoj osnovi imaju refleks jat
Pisanje i izgovor glagolskih oblika (aorist glagola biti, negacija uz glagolske oblike, pisanje zamjenice sebe / se uz povratne glagole, pisanje infinitiva, pisanje glagolskog pridjeva radnog)
Pisanje diktata uz primjenu pravopisnih pravila
PRAVOPIS - 8 razred
Veliko početno slovo u imenima društva, organizacija, udruženja i ustanova, društvenih i stilskih pokreta, historijskih događaja i javnih skupova
Pisanje i izgovor glasova č, ć, đ, dž i izgovor i pisanje riječi u kojima se pojavljuju glasovne skupine je i ije
Pisanje neodređenih zamjenica i prijedloga, zamjenica i riječce / čestice god
Upotreba zareza u nezavisnosloženim i zavisnosloženim rečenicama
Upravni govor
PRAVOPIS - 9 razred
Pisanje velikog slova
Rečenični i pravopisni znakovi
Pisanje riječi s glasovima č, ć, dž, đ
Pisanje riječi s glasovnim skupinama ije, je
Skraćenice (obične skraćenice, složene skraćenice)
Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi (pisanje riječi s crticom, imeničke, priloške i pridjevske polusloženice
Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi (sastavljeno i rastavljeno pisanje zamjenica, pisanje neodređenih zamjenica i prijedloga, pisanje zamjenica i riječce god, pisanje priloga, pisanje brojeva)
TVORBA RIJEČI - 9 razred
Osnovni pojmovi u tvorbi riječi - izvođenje (izvođenje sufiksima/sufiksalna tvorba imenica, pridjeva, glagola i izvođenje prefiksima/prefikslana tvorba glagola)
Osnovni pojmovi u tvorbi riječi - izvođenje
Osnovni pojmovi u tvorbi riječi - slaganje
Osnovni pojmovi u tvorbi riječi (kombinirana tvorba riječi, tvorba riječi preobrazbom i skraćivanjem)
MEDIJSKA KULTURA - 6 razred
Strip
Novine i časopisi
Internet, jezik bloga
Jezik bloga
Film
Pozorište
Radio
Televizija
Školska biblioteka
MEDIJSKA KULTURA - 7 razred
Film (filmska izražajna sredstva, kadar, plan i ugao snimanja, knjiga ili film)
Pozorište / kazalište
Strip
MEDIJSKA KULTURA - 9 razred
Dokumentarni film
Scenarij, knjiga snimanja i filmska montaža
Internet (www, link, tražilica)
LEKSIKA - 9 razred
Posuđenice
Dijalektizmi
Žargonizmi i vulgarizmi
Arhaizmi
Neologizmi, frazeologizmi i perifraze


process 3


ENGLESKI JEZIK LEKCIJE I ZADACI

GRAMMAR - 5 RAZRED
The Verb To Be
Articles: Indefinite articles(a/an), Zero article
There is/There are
Have got/Has got
Demonstrative pronouns-Pokazne zamjenice (this, these, that, those)
Prepositions-Prijedlozi (in, on, under, between, in front of, behind, next to)
Possessive adjectives-Prisvojni pridjevi (my, your, his, her, its, our, your, their)
Comparatives - Adjectives describing physical appearance
Modal verb Can
Past Tense of the verb To Be (was/were)
GRAMMAR - 6 RAZRED
Grammar revision
Plural of the nouns
Modal verbs (must/mustn't) making questions with verb "may"
Present Simple Tense
Countable and uncountable nouns
Present Continuous Tense
Comparative and superlative adjectives
Possessive adjectives and possessive prononouns (prisvojni pridjevi i zamjenice)
Past Simple Tense
GRAMMAR - 7 RAZRED
Present Simple and Present Continuous Tense-revision
Past Simple Tense
Past Continuous Tense
Past Simple Tense and Past Continuous Tense
Articles
Modal Verbs (can/can't, must/mustn't, have to, not have to, should/shouldn't)
Countable and uncountable nouns with some, any, no, how much, how many, a lot of, few, little
Future Simple Tense
Present Perfect Tense
GRAMMAR - 8 RAZRED
Past Simple and Past Continuous Tense- revision
Future Simple Tense (will / going to)
Present Perfect Tense and Past Simple Tense exercise
First/Future conditional
The Passive- present and past
Subject and object relative clauses
Time clauses
Modal verbs should and might
GRAMMAR - 9 RAZRED
Revision of Tenses (Present Simple,Present Continuous,Past Simple ,Past Continuous
Past Perfect Tense
Present Perfect Continuous
Present Perfect and Present Perfect Continuous
The Passive
VOCABULARY - 5 RAZRED
There is/there are with names of places
What are you good at? What do you like doing?
Telling the time- What's the time?
Daily routine
Months, seasons and weather- What is the weather like?
What are you wearing?
Food and drinks-What do you like to eat?
Family
What's your name?/How old are you?/Where are you from?
Fruit and vegetables
We are making a cake for Dad!
Oscar's Day
VOCABULARY - 6 RAZRED
My classroom
Animals
Months, dates and numbers
Hobbies, interests and sport
Jobs and routines
Free time
Television and TV programmes
Holidays
Animals
Months, dates and numbers
Hobbies, interests and sports
VOCABULARY - 7 RAZRED
Dates and numbers
Countries and nationalities
Creatures and mysteries
Machines at home
Clothes
Jobs, food and drinks
Colors, rooms and furniture
Sports and games
Pets, wild animals and farm animals
VOCABULARY - 8 RAZRED
Food
Transport,cities,monuments
Jobs
VOCABULARY - 9 RAZRED
Animals
Clothes